Späť Virtuálne laboratórium Ďalej

F. Vznik elektromagnetického pulzu

OBSAH:

Úvod

A.
Záhadné elektromagnetické vlny


B.
Elektrické pole náboja v pokoji


C.
Elektrické pole náboja pohybujúceho sa konštantnou rýchlosťou


D.
Všeobecné vlastnosti siločiar


E.
Maximálna rýchlosť šírenia sa informácií


F.
Vznik elektromagnetického pulzu


G.
Kedy vznikajú elektromagnetické vlny?


H.
Intenzita elektrického poľa elektromagnetického pulzu


I.
Odvodenie vzťahu pre veľkosť intenzity poľa elektromagnetického pulzu


J.
Odkazy

Na tejto stránke sa nachádza elektronický odpoveďový hárok, do ktorého budete zadávať svoje odpovede na otázky, ktoré nájdete nižšie. Keď ho budete mať celý vyplnený, bude jeho obsah zaslaný na email vyučujúceho.

Na sérii šiestich na seba nadväzujúcich animácií teraz pomocou jednoduchého Java programu Elektromagnetický pulz preskúmate vznik elektromagnetického pulzu, ktorý je špeciálnym jednoduchým prípadom elektromagnetickej vlny. Konkrétne sa budete zaoberať tým, aký vplyv má na siločiary jeho elektrického poľa náboja to, keď náboj zmení svoju rýchlosť.

Kliknite pravým tlačidlom myši na tento odkaz a z kontextového menu, ktoré sa objaví, si vyberte Save Link As... alebo Uložiť cieľ ako.... Tým sa na vašu plochu uloží Java program Elektromagnetický pulz (24,1 KB). Spustíte ho dvojklikom na ikonu súboru ElektromagnetickyPulz.jar.

Rady a tipy pre prácu s programom

V pravej časti okna programu nájdete informáciu o tom, čo sa práve deje v animácii. Animácia sa bude v dôležitých okamihoch automaticky prerušovať. Vtedy je potrebné stlačiť tlačidlo POKRAČOVAŤ.

Meranie času v programe
Keďže deje, ktoré animácia zobrazuje sú extrémne rýchle, nie je vhodné merať čas v animácii v sekundách. Namiesto toho využijeme trik, ktorý používajú fyzici veľmi často. Namiesto času t budeme hovoriť o „čase“ ct, ktorý vznikne vynásobením času t rýchlosťou svetla vo vákuu, c. Veličina ct vychádza v metroch. To nie je náhoda. Predstavuje vlastne dráhu, ktorú svetlo prejde za čas t. Ak napríklad vieme, že ct = 3 m, máme celkom konkrétnu predstavu o čase t, ktorý je v tomto prípade taký čas, ktorý potrebuje svetlo na prejdenie dráhy 3 m. Ak by sme povedali, že t = 1,001 . 10–8 s, bolo by to omnoho menej výstižné.

Meranie rýchlosti v programe
Okamžitú rýchlosť náboja uvádza program vždy pod nábojom ako násobok rýchlosti svetla c vo vákuu. Napríklad údaj, že rýchlosť náboja je = 0,15 c znamená, že náboj mal rýchlosť rovnú 15% rýchlosti svetla, teda v = 45.106 m/s.

Meranie polohy v programe
Polohu bodu pod kurzorom myši v tvare krížika môžete odčítať v ľavom dolnom rohu okna programu. Ak chcete merať presnejšie, použite tlačidlá na ktorých sú nakreslené zväčšovacie sklá. Pomocou nich si môžete scénu zväčšiť alebo zmenšiť.Úloha F1 -- Práca s programom: Animácia 1
Spusťte animáciu a sledujte pozorne jednotlivé fázy pohybu kladného náboja. Zastavte ju v čase ct = 1,10 m. Ak ste si istí, že máte prehľad čo náboj robil, doplňte nasledujúce vety. Ak nie, stlačte RESET a spusťte animáciu znovu.

Animácia začala v čase ct = _____m.

Náboj mal až po čas ct = 0 rýchlosť v1 = _____c.

Od času ct = ____m až po čas ct = ______m náboj menil rýchlosť (zrýchľoval).

Na konci zrýchľovania v čase ct = _____m mal náboj rýchlosť v2 = _____c.

Od času ct = _____m sa náboj pohyboval ďalej už len rovnomerne rýchlosťou v2 = _____c.Úloha F2 -- Práca s programom: Animácia 2

Začiatok zrýchľovania a koniec zrýchľovania sú dve udalosti „zo života“ náboja, o ktorých nevedia hneď všetci pozorovatelia v priestore. Začiatok zrýchľovania sa odohral v počiatku sústavy súradníc a koniec zrýchľovania veľmi blízko k tomuto bodu. Informácia o týchto udalostiach sa z miest kde sa stali môže šíriť nanajvýš rýchlosťou svetla.

Podľa toho, či pozorovatelia v priestore už mohli získať informáciu o začiatku a konci zrýchľovania, sa priestor rozdelí na tri myslené oblasti. V tejto animácii počítač tieto oblasti priestoru zobrazí farebne.

Spusťte animáciu. Sledujte pozorne komentár na pravej strane. Zastavte animáciu v čase ct = 1,1 m. Odpovedzte písomne na nasledujúce otázky:

  1. Prečo majú hranice medzi oblasťami kružnicový tvar?
  2. Aký je vonkajší polomer žltej oblasti? Skúste to predpovedať a potom si svoju predpoveď overte meraním pomocou kurzora myši a údajov o jeho polohe v ľavom dolnom rohu animácie.
  3. Aký je vnútorný polomer žltej oblasti? Prečo práve toľko?
  4. Prečo pozorovatelia v bielej oblasti ešte nemôžu o náboji vedieť, že začal meniť rýchlosť?
  5. Prečo pozorovatelia v ružovej oblasti už môžu o náboji vedieť, že prestal meniť rýchlosť a pohybuje sa konštantnou rýchlosťou?
  6. Prečo pozorovatelia v žltej oblasti už môžu o náboji vedieť, že začal meniť rýchlosť?

Pozor! V ďalších úvahách budeme predpokladať že informácia sa nielen môže šíriť rýchlosťou svetla, ale že rozruchy v elektrickom poli sa ňou skutočne šíria. Tento predpoklad je opodstatnený a vychádza v Maxwellových rovníc.Úloha F3 -- Práca s programom: Animácia 3

V tejto animácii sa pozrieme na to, ako vyzerajú elektrické siločiary nášho náboja vo vonkajšej, bielej oblasti.

Spusťte animáciu a pozorne prejdite cez všetky jej fázy. Zastavte ju v čase ct = 1,10 m. Potom odpovedzte na nasledujúcu otázku:

  1. Prečo pozorovatelia v bielej oblasti registrujú elektrické siločiary identické so siločiarami náboja v pokoji?


Úloha F4 -- Práca s programom: Animácia 4

V tejto animácii sa pozrieme na to, ako vyzerajú elektrické siločiary nášho náboja vo vnútornej, ružovej oblasti.

Spusťte animáciu a pozorne prejdite cez všetky jej fázy. Zastavte ju v čase ct = 1,10 m. Potom odpovedzte na nasledujúcu otázku:

  1. Prečo pozorovatelia v ružovej oblasti registrujú pohybujúci sa obrazec elektrických siločiar, ktoré vychádzajú z pohybujúceho sa náboja? Vedia už o tom, že náboj sa pohybuje?

Ak sa teraz pozorne pozriete na obrazec siločiar, ktoré zobrazil program v čase ct = 1,10 m, zistíte, že čosi nie je v poriadku. Posúďte, či je vzniknutý tvar elektrických siločiar fyzikálne možný. V čom je problém? Ako ho navrhujete vyriešiť?

Program zatiaľ zámerne nevykreslil siločiary vnútri žltej oblasti. Aké by mohli byť?

Svoje hypotézy si overíte na nasledujúcej animácii.Úloha F5 -- Práca s programom: Animácia 5

V tejto animácii nám program zobrazí, ako vyzerajú kompletné elektrické siločiary nášho náboja vo všetkých oblastiach priestoru. Overíte si, či boli vaše hypotézy z predchádzajúcej animácie správne.

Spusťte animáciu a pozorne prejdite cez všetky jej fázy. Zastavte ju v čase ct = 1,10 m. Potom odpovedzte na nasledujúcu otázku:

  1. Prečo nemohli zostať siločiary v žltej oblasti rozpojené? Prečo sa museli spojiť?

Takto vyzerá elektrické pole elektromagnetickej vlny pulzného charakteru. Evidentne sa všetkými smermi z jedného miesta šíri rozruch v tvare siločiar elektrického poľa.

Teraz zmente vpravo dole počet siločiar, ktoré program vykresľuje. Skúste zadať inú hodnotu, napríklad n = 20 a pozrite si celú animáciu znovu.

Všimnite, že väčšina siločiar je v čase ct = 1,10 m narušená tak, že nie sú rovné, ale obsahujú v sebe „kľučku“. Veľkosť kľučky nie je u všetkých siločiar rovnaká. Odpovedzte na otázku:

  1. V ktorom smere sú elektrické siločiary narušené najviac? V ktorých smeroch nie sú vôbec narušené?


Prečo hovoríme o elektromagnetickej a nie o elektrickej vlne?

Maxwellove rovnice pre elektromagnetizmus predpovedajú, že všade tam, kde sa s časom mení elektrické pole, musí vzniknúť magnetické pole. Elektromagnetický pulz je vlastne časovo sa meniace elektrické pole. Preto budú v priestore okolo náboja aj magnetické indukčné čiary. Pomocou podrobnejšieho rozboru s využitím Maxwellových rovníc možno zistiť ich tvar a aj ďalšie detaily. To, čo je pre nás dôležité, je, že magnetické pole pri úvahách o elementárnych vlastnostiach elektromagnetického pulzu nepotrebujeme. Stačí ak si uvedomíme, že existuje a že je vnútorne previazané s elektrickým poľom. Pre zaujímavosť uvádzame obrázok magnetických indukčných čiar prechádzajúcich žltou oblasťou elektromagnetického pulzu v našom programe. Tvoria ho uzavreté slučky okolo priamky po ktorej sa pohybuje náboj.


Späť Virtuálne laboratórium Ďalej