Späť Virtuálne laboratórium Ďalej

A. Zopakujme si: Mechanické vlnenie

OBSAH:

Úvod

A.
Zopakujme si: Mechanické vlnenie


B.
Aj svetlo je vlnenie!


C.
Monochromatická vlna


D.
Optické prostredia - Index lomu


E.
Odraz a prechod svetla rovinným rozhraním dvoch prostredí


F.
Teória interferencie svetla na tenkej vrstve


G.
Model tenkej vrstvy


H.
Odkazy


Doteraz ste sa na hodinách fyziky stretli s rôznymi typmi mechanických vĺn. Skúmali ste ich rôzne vlastnosti. Jednou z ich vlastností bola ich schopnosť skladať sa, čiže interferovať. Z minulých hodín viete, ako to s interferenciou vlnení je. Ak sa dve vlny šíria rovnakým smerom a majú rovnakú fázu (stretajú sa kopec - kopec, dolina - dolina), vznikne ich interferenciou silnejšia vlna, čiže dôjde k zosilneniu vlnenia. Ak sa na druhej strane vlny stretajú s opačnou fázou, (dolina - kopec, kopec - dolina) dochádza interferenciou k zoslabeniu, prípadne úplnému zániku vlnenia.


Dve vlny vo fáze sa interferenciou zosilňujú.


Dve vlny s opačnou fázou a rovnakou amplitúdou
sa interferenciou rušia.

Viete už tiež, ako sa mechanické vlnenie v rade bodov správa pri odraze od konca radu. Viete, že ak je koniec pevný, odráža sa vlnenie s opačnou fázou. Naopak, ak je koniec radu voľný, odráža sa s rovnakou fázou.


Odraz mechanického vlnenia na
a) pevnom konci
b) voľnom konci.

Okrem toho ste pravdepodobne už počuli o tom, že rýchlosť, ktorou sa mechanické vlnenie šíri prostredím, závisí od druhu prostredia. Napríklad zvuk sa vo vzduchu šíri pomalšie ako v kovovej tyči. Pre zaujímavosť uvádzame prehľad niektorých rýchlostí mechanického vlnenia.

látka rýchlosť mech. vlnenia
m.s–1
oceľ 5100
papier 2000
korok 480
voda 1484
vzduch 344

Úlohy

Úloha A1
Podmienka pre najväčšie zosilnenie dvoch interferujúcich vĺn

Napíšte do zošita podmienku zosilnenia dvoch interferujúcich vĺn! Situáciu nakreslite! (Návod: Aký musí byť ich dráhový rozdiel?)

Úloha A2
Podmienka pre najväčšie zoslabenie dvoch interferujúcich vĺn

Napíšte do zošita podmienku zoslabenia dvoch interferujúcich vĺn! Situáciu nakreslite! (Návod: Aký musí byť ich dráhový rozdiel?)

Úloha A3
Zmena fázy pri odraze na pevnom konci

Napíšte do zošita o koľko stupňov zmení fázu priečna mechanická vlna, ktorá sa odráža na pevnom konci.


Späť Virtuálne laboratórium Ďalej