Späť Virtuálne laboratórium Ďalej

A. Definície kužeľosečiek

OBSAH:

Úvod

A.
Definície kužeľosečiek


B.
Feynmanova konštrukcia kužeľosečiek


C.
Prečo su elipsa, hyperbola a parabola kužeľosečky?


D.
Odkazy


Pripomeňme si najprv, čo rozumieme pod elipsou, čo pod hyperbolou a čo pod parabolou.


Elipsou nazývame množinu všetkých bodov P roviny, ktoré majú od dvoch daných pevných bodov tejto roviny F1, F2 (ohnísk) konštantný súčet vzdialeností, t.j. platí pre ne, že |F1P| + |PF2| = 2a > |F1F2|, kde 2a je konštanta, väčšia ako je vzdialenosť ohnísk.

elipsa


Hyperbolou nazývame množinu všetkých bodov P roviny, ktoré majú od dvoch daných pevných bodov tejto roviny F1, F2 (ohnísk) konštantnú absolútnu hodnotu rozdielu vzdialeností, t.j. platí pre ne, že | |F1P| – |PF2| | = 2a < |F1F2|, pričom 2a je konštanta, menšia ako je vzdialenosť ohnísk. Hyperbola sa skladá z dvoch vetiev. Pre body P na jednej z nich platí |F1P| – |PF2| = 2a, pre body P na druhej z nich platí |F2P| – |PF1| = 2a.

hyperbola


Parabolou nazývame množinu všetkých bodov P roviny, ktoré majú od danej pevnej priamky p tejto roviny, a od daného pevného bodu F tejto roviny (ohniska), neležiaceho na priamke p, rovnakú vzdialenosť, t.j. platí pre ne, že |FP| = |Pp| .

parabolaSpäť Virtuálne laboratórium Ďalej