Späť Virtuálne laboratórium Ďalej

A. Blikne alebo neblikne?

OBSAH:

Úvod

A.
Blikne alebo neblikne?


B.
Odkazy


Zadanie paradoxu

Uvažujme dve rovnobežné vodivé koľajnice, ktoré sú na jednom konci otvorené, ale na druhom konci sú spojené cez žiarovku a zdroj jednosmerného napätia (obr.1). Jedna z koľajníc má pravouhlú zvislú odbočku s pokojovou dĺžkou 2 metre. Medzi koľajnicami sa bez trenia pohybuje vozíček v tvare písmena H, ktorého dve zvislé ramená A a B sú vodivé a ich vodorovné prepojenie je z dobrého izolátora. Pokojová dĺžka vozíčka je tiež 2 metre.

Obr.1. Pohľad zo sústavy koľajníc.

Keď sa obe zvislé ramená vozíčka nachádzajú naľavo od odbočky v hornej koľajnici (viď obr.1), je nimi elektrický obvod uzavretý a žiarovka svieti. Preskúmame zo "sústavy koľajníc" a zo "sústavy vozíčka", čo sa bude diať so žiarovkou, keď sa bude vozíček pohybovať rovnomerne do prava, rýchlosťou v vzhľadom na koľajnice. Predpokladáme, že trenie a elektrická interakcia sú také malé, že počas svojho pohybu vozíček nemení hybnosť.

V sústave koľajníc je pohybujúci sa vozíček relativisticky skrátený. V okamihu, keď rameno A stráca kontakt s hornou koľajnicou sa vozíček nachádza v polohe znázornenej na obr.1. Potom nasleduje istý časový interval, počas ktorého obe ramená A a B nemajú kontakt s hornou koľajnicou a obvod je rozpojený. Žiarovka by preto mala prestať svietiť, až pokým sa zvislé rameno B znovu nedotkne hornej koľajnice a obvod sa tak znovu neuzavrie. V sústave koľajníc teda žiarovka zhasne na istý čas Tvyp a potom znovu začne svietiť.

Obr.2. Pohľad zo sústavy vozíčka.

V sústave vozíčka sa žiarovka s celým obvodom pohybuje doľava. V dôlsedku toho bude pravouhlá odbočka v hornej koľajnici relativisticky skrátená (viď obr.2). Keďže je teraz vozíček dlhší ako odbočka, v sústave vozíčka nenastane okamih, v ktorom by žiadne zo zvislých ramien A a B nemalo kontakt s hornou koľajnicou, keďže B sa dotkne hornej koľajnice ešte predtým ako s ňou A stratí kontakt. Obvod je spojený vždy cez aspoň jedno z ramien. Preto sa v sústave vozíčka obvod nikdy nerozpojí a žiarovka by nikdy nemala prestať svietiť.

Tento záver je paradoxný. Žiarovka nemôže v jednej sústave bliknúť a v druhej nie. Preto rozhodnite: Blikne, či neblikne? Dúfame, že vám pri rozhodovaní pomôžu nasledujúce bádania s Java appletom.

Java applet

Ovládanie appletu

Applet zobrazuje animáciu pohybu vozíčka po koľajniciach pozorovanú v dvoch vzťažných sústavách. Vpravo dole si môžete v ponuke vybrať sústavu laboratória, v ktorej sú koľajnice v pokoji a sústavu rakety v ktorej je v pokoji vozíček.

Polohy udalostí môžete v animácii merať tak, že nad bod, ktorého polohu chcete určiť, umiestnite kurzor myši. Poloha bodu sa zobrazí v ľavej dolnej časti okna. Poloha je udaná v metroch.

Čas je v animácii zobrazovaný v pravej hornej časti okna. Čas meriame v svetelných metroch. (Svetelný meter je čas, ktorý potrebuje svetlo na prejdenie dráhy 1 meter). Ak budete chcieť čas niektorej udalosti odmerať presnejšie, môžete animáciu zastaviť pomocou tlačidla PRERUŠIŤ a potom ju krokovať v smere dopredu alebo dozadu pomocou tlačidiel << alebo >>.

Celú animáciu môžete posúvať vo vodorovnom smere tak, že ju jednoducho budete ťahať myšou (počas ťahania má byť ľavé tlačidlo myši stlačené). Napríklad, ak nastavíte sústavu laboratória a potiahnete celú animáciu doprava, mali by ste zbadať žiarovku a batériu.

Vzájomnú rýchlosť vozíčka a koľajníc nastavíte v textovom poli rýchlosti v dolnej časti appletu. Potom, čo zadáte do políčka hodnotu, musíte stlačiť tlačidlo RESET, aby sa applet o tejto hodnote dozvedel.

Bádania s appletom

Podstatné pre rozriešenie paradoxu je to, že žiarovka nereaguje okamžite na to, čo sa deje v oblasti pravouhlej odbočky v hornej koľajnici. Jediný spôsob, akým sa môže žiarovka "dozvedieť" o tom, čo sa tam deje, je to, že počká, pokým k nej nedoletia elektromagnetické signály s informáciou. V ďalšom budeme predpokladať, že tieto signály sa šíria rýchlosťou svetla.

Bádanie 1 – Pozorujeme v sústave laboratória

Ak ste sa medzitým hrali s appletom, nastavte ho na sústavu laboratória a rýchlosť nastavte na hodnotu 0,866. Stlačte tlačidlo ŠTART a pozorujte animáciu. V oblasi pravouhlej odbočky v hornej koľajnici uvidíte štyri udalosti — vznik štyroch signálov nesúcich informáciu k žiarovke. Pozorujte aký vplyv budú mať tieto signály na žiarovku. (Vo vodorovnom smere môžete animáciu posúvať ťahaním myšou.) Blikne žiarovka v sústave laboratória?

Späť na applet ...

Bádanie 2 – Meriame polohy a časy v sústave laboratória

Zostrojte si tabuľku, do ktorej budete zaznamenávať časy a polohy nasledujúcich udalostí: (1) Rameno B stráca kontakt s hornou koľajnicou, (2) Rameno A stráca kontakt s hornou koľajnicou, (3) Rameno B obnovuje kontakt s hornou koľajnicou, (4) Rameno A obnovuje kontakt s hornou koľajnicou.

Teraz zostrojte ďalšiu tabuľku s časmi a polohami nasledujúcich štyroch udalostí: (a) Signál "rozpojené v B" dorazil k žiarovke, (b) Signál "rozpojené v A" dorazil k žiarovke, (c) Signál "spojené v B" dorazil k žiarovke, (d) Signál "spojené v A" dorazil k žiarovke. Udalosti v tabuľke zoraďte podľa rastúceho času. V akom poradí nastanú? Je rozumné na základe toho očakávať, že žiarovka blikne? Akú hodnotu má čas Tvyp počas ktorého je žiarovka v sústave laboratória úplne zhasnutá?

Späť na applet ...

Bádanie 3 – Pozorujeme v sústave rakety

Nastavte v applete sústavu rakety a rýchlosť nastavte na hodnotu 0,866. Stlačte tlačidlo ŠTART a pozorujte animáciu. V oblasi pravouhlej odbočky v hornej koľajnici uvidíte štyri udalosti — vznik štyroch signálov nesúcich informáciu k žiarovke. Pozorujte aký vplyv budú mať tieto signály na žiarovku. (Vo vodorovnom smere môžete animáciu posúvať ťahaním myšou.) Blikne žiarovka v sústave rakety?

Späť na applet ...

Bádanie 4 – Meriame polohy a časy v sústave rakety

Zostrojte si tabuľku, do ktorej budete zaznamenávať časy a polohy nasledujúcich udalostí: (1) Rameno B stráca kontakt s hornou koľajnicou, (2) Rameno A stráca kontakt s hornou koľajnicou, (3) Rameno B obnovuje kontakt s hornou koľajnicou, (4) Rameno A obnovuje kontakt s hornou koľajnicou.

Teraz zostrojte ďalšiu tabuľku s časmi a polohami nasledujúcich štyroch udalostí: (a) Signál "rozpojené v B" dorazil k žiarovke, (b) Signál "rozpojené v A" dorazil k žiarovke, (c) Signál "spojené v B" dorazil k žiarovke, (d) Signál "spojené v A" dorazil k žiarovke. Udalosti v tabuľke zoraďte podľa rastúceho času. V akom poradí nastanú? Je rozumné na základe toho očakávať, že žiarovka blikne? Akú hodnotu má čas T'vyp počas ktorého je žiarovka v sústave rakety úplne zhasnutá? Je tento výsledok v zhode s tým, čo by ste očakávali, ak uvážite dilatáciu času?

Doplňujúca úloha 1: Lorentzova transformácia
Zostrojili ste tabuľky časov a polôh tých istých udalostí, pozorovaných v dvoch rôznych vzťažných sústavách. Ukážte, že údaje z týchto tabuliek sa pri Lorentzovej transformácii transformujú jedny do druhých.

Doplňujúca úloha 2: Priestoročasové diagramy
Pomocou údajov z tohto a predchádzajúcich bádaní narysujte priestoročasové diagramy v sústave laboratória a v sústave rakety, v ktorých budú udalosti (1), (2), (3), (4), (a), (b), (c), (d) a tiež svetočiary pravého aj ľavého konca odbočky v hornej koľajnici, svetočiary ramien A a B vozíčka a svetočiara žiarovky. Priestoročasový diagram v každej sústave interpretujte. Sústreďte sa hlavne na priesečníky svetočiar.

Späť na applet ...

Bádanie 5 – Nastal čas predpovedať!

Nadišiel čas otestovať vaše schopnosti predpovedať. Predpokladajte, že rýchlosť vozíčka voči koľajniciam je v = 0,5. Pracujte všeobecne a čísla dosádzajte až na konci do upravených všeobecných vzťahov. Predpovedzte časy a polohy nasledujúcich štyroch udalostí v sústave laboratória: (1) Rameno B stráca kontakt s hornou koľajnicou, (2) Rameno A stráca kontakt s hornou koľajnicou, (3) Rameno B obnovuje kontakt s hornou koľajnicou, (4) Rameno A obnovuje kontakt s hornou koľajnicou. Podobne ako v bádaní 2 zapíšte svoje predpovede do prehľadnej tabuľky. Tentoraz bude tabuľka obsahovať aj stĺpec pre všeobecné vyjadrenia časov a polôh.

Teraz predpovedzte polohy a časy ďalších štyroch udalosti v sústave laboratória: (a) Signál "rozpojené v B" dorazil k žiarovke, (b) Signál "rozpojené v A" dorazil k žiarovke, (c) Signál "spojené v B" dorazil k žiarovke, (d) Signál "spojené v A" dorazil k žiarovke. Aj tieto údaje zostavte do tabuľky a zoraďte ich vzostupne podľa času. Tabuľku doplnte aj všeobecnými vyjadreniami časov a polôh.

Nájdite všeobecný vzťah pre čas Tvyp, počas ktorého je žiarovka v sústave laboratória úplne vypnutá.

Teraz použite applet a zistite, či boli vaše predpovede správne!

Prejdite teraz v mysli do sústavy rakety a predpovedzte časy a polohy nasledujúcich štyroch udalostí: (1) Rameno B stráca kontakt s hornou koľajnicou, (2) Rameno A stráca kontakt s hornou koľajnicou, (3) Rameno B obnovuje kontakt s hornou koľajnicou, (4) Rameno A obnovuje kontakt s hornou koľajnicou. Podobne ako v bádaní 2 zapíšte svoje predpovede do prehľadnej tabuľky s jedným stĺpcom navyše pre všeobecné vyjadrenia časov a polôh.

Zostáva ešte v sústave rakety predpovedať časy a polohy udalostí: (a) Signál "rozpojené v B" dorazil k žiarovke, (b) Signál "rozpojené v A" dorazil k žiarovke, (c) Signál "spojené v B" dorazil k žiarovke, (d) Signál "spojené v A" dorazil k žiarovke. Aj tieto údaje zostavte do tabuľky a zoraďte ich vzostupne podľa času. Tabuľku doplnte aj všeobecnými vyjadreniami časov a polôh.

Nájdite všeobecný vzťah pre čas T'vyp, počas ktorého je žiarovka v sústave rakety úplne vypnutá. Porovnajte tento vzťah so vzťahom pre čas Tvyp. Je pomer týchto časov taký, aký by ste očakávali?

Teraz použite applet a zistite, či boli vaše predpovede pre rýchlosť 0,5 správne!

Späť na applet ...Vzorové riešenie
Ak chcete zistiť, či ste úlohy na tejto stránke vyriešili správne, môžete si tu stiahnuť ich vzorové riešenie.


Späť Virtuálne laboratórium Ďalej