Predslov

Dnes je ťažké predstaviť si učiteľa, ktorý ešte nezacítil tlak "učiť s využitím IKT", ktorý vyvýjajú rovnako školy ako aj vládne agentúry počas niekoľkých posledných rokov.  Avšak výučba s IKT často vyústila do používania technológie len pre technológiu a mnohokrát viedla ku vytváraniu nástrojov, ktoré nie sú pedagogicky dobre opodstatnené.  Uvážme napríklad prednášky s využitím PowerPointu, ktoré sú populárnou odpoveďou učiteľov na tlak "učiť s IKT".   Zatiaľ čo sú prednášky s PowerPointom omnoho farebnejšie, nie sú vo všeobecnosti o nič viac interaktívne ako prednášky s kriedou pri tabuli.   Fyzikálna komunita, čo jej slúži ku cti, vypracovala využitie technológie množstvom vysoko interaktívnych a efektívnych spôsobov, ktoré zahŕňajú bezdrôtové hlasovacie zariadenia používané v triedach na kladenie otázok študentom, a mikropočítačom riadené merania, ktoré oslobodzujú študentov od nudného zberu dát, aby mohli viac času venovať pochopeniu príslušných fyzikálnych predstáv. 

K týmto nádherným veciam ponúkame Fyziku s fyzletmi, súbor interaktívnych počítačových simulácií, vytvorených s ohľadom na pedagogické zákonitosti.   Cieľom Fyziky s fyzletmi je poskytnúť učiteľom učebnú pomôcku, ktorá podporuje u študenta učenie a interaktívne zapájanie sa do diania. Zároveň Fyzika s fyzletmi je zdrojom materálov, ktoré sú dostatočne flexibilné, aby si ich učitelia mohli podľa potreby prispôsobiť pre svoju pedagogickú situáciu.

Obsah

Fyzika s fyzletmi obsahuje súbor cvičení pokrývajúcich úvodný kurz fyziky. Tieto cvičenia využívajú počítačové animácie fyzikálneho sveta vygenerované v Java appletoch.  Tieto Java applety nazývame fyzlety. (Fyzikálny obsah simulovaný s Java appletmi).  Každá kapitola Fyziky s fyzletmi obsahuje tri dosť rozdielne typy cvičení: ilustrácie, bádania a problémy.

Ilustrácie sú navrhnuté tak, aby demonštrovali fyzikálne pojmy a predstavy. Študent musí s fyzletom pracovať, ale odpovede na otázky položené vo fyzlete sú dané, prípadne je ich možné veľmi ľahko zistiť.  Mnoho ilustrácií poskytuje príklady fyzikálnych aplikácií.  Iné ilustrácie sú zamerané na zoznámenie sa s istým pojmom alebo analytickým nástrojom.  Ilustrácie možno zadávať študentom ako domáce úlohy pred preberaním daného pojmu, alebo ich je možné použiť na demonštrácie na hodine.

Bádania majú študenta niečo naučiť.  Poskytujú návody, alebo navrhujú stratégiu riešenia problémov či chápania nových pojmov.  Niektoré bádania vyžadujú od študenta aby urobil predpovede a potom ich overil a aby vysvetlil prípadný rozdiel medzi predpoveďou a pozorovaním.  Iné bádania vyžadujú od študenta aby menil rôzne parametre a pozoroval aký majú tieto zmeny vplyv. Vyžaduje sa od neho, aby sám objavil isté fyzikálne vzťahy (rovnice).  Bádania možno typicky využiť pri skupinovom riešení problémov, prípadne ako domáce úlohy.

Problémy sú interaktívnou obdobou bežných fyzikálnych úloh, zadávaných na domácu úlohu.  Od študenta vyžadujú aby preukázal svoje chápanie fyzikálnych pojmov, pričom neposkytujú toľko pomôcok a návodov ako bádania.  Líšia sa obtiažnosťou, od cvičení vhodných pre študentov gymnázia po cvičenia vhodné pre vysokoškolských študentov, vyžadujúce využitie vyššej matematiky.  Niektoré problémy kladú otázky zamerané na pochopenie pojmov, iné vyžadujú detailné výpočty. Problémy možno typicky využiť ako domáce úlohy, na spoločné riešenie úloh v triede, prípadne pri skúšaní.