Časť 2.: Tekutiny

 

14. kapitola:
Hydrostatika
tlak, hustota, závislosť tlaku na hĺbke, Pascalov zákon, Archimedov zákon a plávanie telies
15. kapitola:
Hydrodynamika
tekutiny v pohybe, rovnica kontinuity a Bernoulliho rovnica