Konštrukcie na stiahnutie

Na tejto stránke nájdete niekoľko konštrukcií, ktoré som použil pri vyučovaní stredoškolskej geometrie a fyziky aj s anotáciou.

Planimetria
Euklidova veta Obsahuje model pravouhlého trojuholníka ABC s pravým uhlom pri bode C. Polohu bodu C je možné meniť. Vhodné na demonštráciu podobnosti trojuholníkov pri dôkaze Euklidovej vety.
Pytagorova veta Obsahuje interaktívnu konštrukciu, z ktorej názorne vyplýva platnosť Pytagorovej vety.
Stredový a obvodové uhly Interaktívna konštrukcia na ktorej je možné demonštrovať vzťah medzi veľkosťou stredového uhla prislúchajúceho oblúku kružnice a veľkosťami všetkých obvodových uhlov prislúchajúcich tomu istému oblúku.
Množina G Interaktívna konštrukcia, ktorú možno použiť pri motivácii postupu konštrukcie množiny G(gama,AB), t.j. množiny všetkých bodov roviny, z ktorých vidieť úsečku AB pod uhlom gama.
Mocnosť bodu ku kružnici Interaktívna konštrukcia na ktorej je možné názorne demonštrovať pojem mocnosť bodu ku kružnici.
Pantograf Interaktívna konštrukcia demonštrujúca princíp funkcie pantografu - mechanického zariadenia na zväčšovanie obrázkov.
Stereometria
Model kocky Obsahuje interaktívny model kocky. Zmenou uhlov pohľadu na kocku možno kockou otáčať. Využitie má táto konštrukcia pri rezoch telies. Žiak ju doplní o tri body definujúce rovinu rezu. Potom zostrojí rez. Nakoniec môže kockou otáčať a obzrieť si rez z rôznych uhlov pohľadu.
Model kvádra Obsahuje interaktívny model kvádra. Použitie podobné ako pri modele kocky.
Model pravidelného šesťbokého hranola Obsahuje interaktívny model pravidelného šesťbokého hranola. Použitie podobné ako pri modele kocky.
Model pravidelného šesťbokého ihlana Obsahuje interaktívny model pravidelného šesťbokého ihlana. Použitie podobné ako pri modele kocky.
Model pravidelného štvorbokého ihlana Obsahuje interaktívny model pravidelného štvorbokého ihlana. Použitie podobné ako pri modele kocky.
Fyzika
Model dutého zrkadla Interaktívna konštrukcia z geometrickej optiky. Pomocou hlavných lúčov je zostrojený obraz predmetu na dutom zrkadle. Žiak môže skúmať ako ovplyvní zmena polohy predmetu voči zrkadlu vlastnosti obrazu.
Model tenkej spojky Interaktívna konštrukcia z geometrickej optiky. Pomocou hlavných lúčov je zostrojený obraz predmetu na tenkej spojke. Žiak môže skúmať ako ovplyvní zmena polohy predmetu voči spojke vlastnosti obrazu. Môže sa presvedčiť, že obrazom kružnice nie je kružnica.
Model tenkej rozptylky Interaktívna konštrukcia z geometrickej optiky. Pomocou hlavných lúčov je zostrojený obraz predmetu na tenkej rozptylke. Žiak môže skúmať ako ovplyvní zmena polohy predmetu voči rozptylke vlastnosti obrazu.
Dostredivé zrýchlenie Interaktívna geometrická konštrukcia znázorňujúca kružnicu, po ktorej sa rovnomerne pohybuje hmotný bod. Žiak môže skúmať zrýchlenie hmotného bodu a presvedčiť sa, že smeruje do stredu kružnice.
Policajný radar V tejto konštrukcii je znázornený priestoročasový diagram pre policajný radar, ktorý je v pokoji, pre automobil, ktorý sa k nemu približuje istou rýchlosťou (ktorú možno meniť) a pre dve za sebou idúce vlnoplochy elektromagnetického žiarenia vyslané po sebe z radara. Vlny sa odrazia od auta a sú znovu zachytené radarom.
Funkcie
Kubická funkcia Obsahuje model kubickej funkcie. Je možné posuvníkmi meniť hodnoty konštánt a, b, c, d a sledovať vplyv na priebeh funkcie.